DE DORPSRAAD KWADIJK


De dorpsraad van Kwadijk bestaat uit maximaal 15 (bestuurs)leden die zich ervoor inspannen om namens de bewoners van Kwadijk als klankbord te dienen naar het gemeente bestuur.. Dit gebeurt in samenwerking met de andere dorpsraden in de dorpskernen, daarbij aantekenend dat niet elke dorpskern een eigen dorpsraad heeft.


Een aantal onderwerpen waar de dorpsraad Kwadijk zich in de afgelopen jaar sterk voor heeft gemaakt zijn o.a. de (her)bestrating van de dorpsstraat, voorlichting over en onderzoek naar de woningbouw behoefte in Kwadijk, onderzoek naar de verkeerssnelheid en de verkeerssituaties en het opzetten van een voorziening voor AED's inclusief het opleiden van dorpsgenoten tot AED bediener.


Projecten die heden de aandacht hebben zijn o.a. het verbeteren van de kwalitiet van het park in de nieuwbouw, de woningbouw op het terrein achter de basisschool en de gymzaal, en het monitoren van de gemeentelijke fusie.


Op dit moment bestaat de dorpsraad uit 9 leden. Er wordt om de 6 weken, op de maandagavond, in de voetbal kantine vergaderd. De vergaderdata vind u hieronder, de agenda en notulen vind u <hier> . Deze vergaderingen zijn vrij toegankelijk en beginnen om 20:00 uur. Indien u een vergadering wilt bijwonen neem dan contact op met de secretaris René Pool op secretariaat@dorpsraadkwadijk.nl of benader hem persoonlijk (zie contact pagina).